جشنواره موسیقی و هنرهای امروزی در کابل

شنواره موسیقی معاصر و هنرهای مدرن کشورهای آسیای مرکزی زیر عنوان "سوند سنترال" از روز سه شنبه دهم ثور/اردیبهشت برای چهار روز در کابل برگزار شد.