منصور اسانلو یکی از شناختهشدهترین فعالان کارگری ایران است که در سالهای اخیر بارها به زندان افتاده است. این رئیس پیشین هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به تازگی از ایران خارج شده است. آقای اسانلو در روز جهانی کارگر در ابتدای گفت: