این مرکز چهارسال پیش برای به میان آوردن هماهنگی رسانه یی میان حکومت و نهادی های غربی در کابل ایجاد شد و تا کنون نیز از سوی مشاوران امریکایی نظارت می شود.

اما در این اواخر کشیده گی هایی میان این نهاد و سفارت ایالات متحد امریکا کابل به میان آمد چنان که دو هفته پیش سفارت ایالات متحد امریکا کمک هایش را برای چند روز به این مرکز به حالت تعلیق در آورد.

ظاهراً انتقاد از عملیات های سربازان خارجی و نکوهش رسیدن تلفات به غیرنظامییان واکنش سفارت ایالات متحد امریکا را برانگیخته بود؛ اما آیا تنها همین انتقادها و نکوهش ها این واکنش را به بار آورد یا انگیزه های دیگری هم وجود داشته اند؟

آغاز کار مرکز رسانه‌های حکومت

مرکز رسانه‌های حکومت در آغاز ظاهراً برای هماهنگی بیشتر در کار رسانه‌یی نهادهای حکومت و جامعه جهانی ایجاد شد، در آغاز ایالات متحد امریکا، بریتانیا، کانادا و هالند برای ایجاد این مرکز کمک کردند، پسان‌تر کانادا و هالند کمک هایش را به این مرکز قطع کرد اما ایالات متحد امریکا و بریتانیا کمک های شان را ادامه دادند.

تمامی امکانات برای این اداره از سوی سفارت های چند کشور غربی فراهم می شد و نیز کارمندان این اداره معاش های خوبی بدست می آورند، هرچند رییس مرکز رسانه های حکومت امتیازات کارمندانش را افشا نمی کند اما گفته می شود که مقام های این مرکز تا پنج هزار دالر معاش بدست می آورند.

در آغاز این اداره در یک ساختمان که در گذشته ها در ساحه شش درک کابل ساخته شده است، فعالیت می کرد، منابع نزدیک به این اداره گفته اند که این خانه ماهانه نه هزار دالر به کرایه گرفته شده بود و مانند، این امکانات و پول زیادی در اخیتار این مرکز قرار گرفته است.

در ماه های نُخست کار این اداره بیشتر روند های کاری از سوی بنیاد آسیایی صورت می گرفتند، اما پسان ها تمامی روند ها به گونه مستقل از سوی مرکز رسانه های حکومت عملی می شدند.

بهره برداری در انتخابات ریاست جمهوری

مرکز رسانه ها هنگامی ایجاد شد که تلاش ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمدند، از همین رو گفته می شود که این مرکز در کارهای انتخاباتی رییس جمهور کرزی نقش فعال و چشم گیری داشت.

صدیق الله توحیدی رییس دیده بان رسانه‌های نهاد حمایت از رسانه به این باور است که این مرکز به منظور پیش برد پیکارهای انتخاباتی رییس جمهور کرزی ایجاد.

یک کارمند پیشین این مرکز که خواست نامی از او گرفته نشود، گفت: "بیشتر فعالیت های انتخاباتی رئیس جمهور کرزی از همین مرکز هماهنگ و راه اندازی می شد."

کریم خرم در کاخ ریاست جمهوری

ظاهراً فعالیت های این اداره پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز خاموشانه و به گونۀ عادی ادامه داشتند؛ اما پس از گزینش کریم خرم وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ به حیث رییس دفتر رییس جمهورکرزی، نارضایتی های برخی از کارمندان این مرکز و کشیده گی میان ریاست دفتر و سخنگوی رئیس جمهور آشکارا و افزایش یافت، گفته می شود که فشار های کریم خرم بر وحید عمر سخنگوی پیشین رییس جمهور کرزی وحید عمر را به کناره گیری ناگذیر ساخت، در این زمینه وجود فساد مالی نیز مطرح شده است اما این اتهام تا کنون در حد آوازه مانده است و ظاهراً تا کنون سندی به رسانه درز نکرده است.

مهره‌گذاری کریم خرم در مرکز رسانه‌‌های حکومت

گزینش کریم خرم در ریاست دفتر ریاست جمهوری تغییرات چشم گیری در مرکز رسانه های حکومت به میان آمد نخستین اقدام گماشتن صفت الله صافی از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور کرزی به حیث معاون مرکز رسانه ها بود.

بهره‌برداری کریم خرم از کوتاهی وحید عمر

اما به نظر می رسد که در این اقدام رییس دفتر رییس جمهور کار خلافی انجام نداده است و تنها با استفاده از فرصت مهره گذاری کرده است.

گفته می شود پس از آن که کریم خرم به حیث رییس دفتر رییس جمهور گماشته شد، وی مرکز رسانه های حکومت را زیر اداره ریاست دفتر ساخت و تشکیلات این اداره را بررسی کرد، اما تا آن زمان تمامی کارمندان این مرکز به گونه موقتی و قرار دادی فعالیت داشتند، در این زمینه مقام های این مرکز نبود هماهنگی در روندهای کاری را کوتاهی وحید عمر سخنگوی پیشین می دانند و حتا یکی از کارمندان این دفتر که خواست نامی از او برده نشود، گفت که وحید عمر برای این که این مرکز و کارمندان آن را زیر اداره داشته باشد نخواست حکم رییس جمهور در گزینش همیشه‌گی و رسمی آنان بگیرد.

رسانه‌های ضد امریکایی

حضور افراد نزدیک و طرفدار کریم خرم در مرکز رسانه ها دو مشکل را به میان آورده است، یکی انتقاد و کشیده گی میان کارمندان این دفتر و دیگر، به میان آمدن یک فضای بی باور و تنش آلود میان این مرکز و سفارت ایالات متحد امریکا، ظاهراً نشست خبری در باره رسیدن تلفات به غیرنظامییان از سوی نیروهای خارجی و انتقاد از عملیات سربازان خارجی در کشور فضا را تنش آلود ساخت اما گفته می شود که رویدادهای دیگری نیز در پشت پرده وجود دارد.

سفارت ایالات متحد امریکا در کابل گفته است که کمک های شان را بررسی می کنند که درست استفاده می شود یا خیر، اما چه چیز می تواند سفارت ایالات متحد امریکا را به این خبرنامه وادارد؟

در این زمینه چند موضوع مطرح میشود، ایجاد رسانه هایی که در برابر سیاست های ایالات متحد امریکا موقف می گیرند و نیز به کارگیری از پول و امکانات ایالات متحد امریکا در ایجاد و توسعه این رسانه ها.

پول امریکا در برابر امریکا

از سوی دیگر همکاری کارمندان این دفتر با چنین رسانه ها هم می تواند ایالات متحد امریکا را نگران ساخته باشد، کارمندانی که از پول ایالات متحده امریکا امتیازات کلان بدست می آورند و با برخی از این رسانه های همکاری می کنند.

در این زمینه ربیس مرکز رسانه های حکومت می گوید که کارمندان این اداره می توانند زمانی بیرون از اداره هستند فعالیت های خصوصی داشته باشند، در باره با یکی از مشاوران این اداره که در چنین حالت قرار دارد، تماس گرفتم اما وی می گوید که هیچ گونه فعالیت و مسوولیتی در مرکز رسانه های حکومت ندارد و نخواست در این باره گفت و گو کند.

نقش آیسف در قطع کمک‌ها

گفته می شود که در بیرون ساختن مشاوران امریکایی و به تعلیق در آمدن بودجه این مرکز مقام های آیسف نقش داشتند، اما گفته می شود که مقام های آیسف از چه گونه گی روندها در این مرکز نگران هستند، با این هم به نظر می رسد که پخش گزارش ها در این زمینه که ایالات متحده امریکا پس از انتقاد کمک هایش را به حالت تعلیق در آورد، بازی را به سود مرکز رسانه های حکومت چرخاند و ظاهراً سفارت ایالات متحده امریکا را مجبور ساخت که کمک هایش را از سر گیرد، اما گفته می شود که از سرگیری این کمک ها موقتی خواهد.

کمک ایالات متحده امریکا نیز به این مرکز پرسش برانگیز بوده می تواند، در حالیکه نهادی هایی دیگر در این زمینه فعالیت دارند این همه امکانات برای ایجاد یک مرکز.

اما پرسش این جاست که چرا تا هنگامی که منافع در تضاد قرار نگیرد و یا هدف ها با دشواری رو به رو گردند مردم از چنین روندها بی خبر می مانند.

جاگزین کمک کننده گان غربی کی‌ها خواهند بود؟

گفته می شود که مرکز رسانه های حکومت در انتخابات پیشین ریاست جمهوری در پخش و نشر پیکارهای انتخاباتی رئیس جمهور کرزی نقش چشم گیر و اثرگذاری داشت، از همین رو این مرکز گذشته از هدف های رسانه یی و بهره برداری های دیگر، در انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و چهارده نیز نقشی اثرگذار می تواند داشت، هرچند گمان نمی رود که تا پایان امسال کمک های ایالات متحده امریکا به این مرکز ادامه یابد، اما دیده شود که حکومت برای فعال نگه‌داشتن این مرکز چی راهی را در پیش خواهد گرفت؟

هرچند صدیق الله توحیدی به این باور است که با قطع شدن کمک های غربی، افراد مشخص برای فعال نگه داشتن این مرکز کمک های ایران و پاکستان را بدست خواهند آورد.