حمله می شود یا نمی شود، جنگی در کار خواهد بود یا نه، اگر جنگی باشد چه کسی آن را شروع می کند ... اینها سئوالهایی است که فکر بسیاری از ایرانی ها را مشغول کرده است و البته، کسانی هم هستند در آن سوی دنیا، در آمریکا، که این موضوع حالا نقل محافل شان است. جمهوری خواهان در شعارهای انتخاباتی شان آتش جنگ با ایران را تند می کنند و از باراک اوباما می گویند و نامه هایش به ایران که به نظرشان بی اثر مانده است. آیا افکار عمومی آمریکا برای مواجهه با ایران آماده می شود؟ آیا کوبیدن بر طبل جنگ با ایران بیشتر حربه ای انتخاباتی است یا دورنمایی واقعی از سیاست خارجی آمریکا. تلاش می کنیم به این سئوال ها جواب بدهیم.

رعنا رحیم پورگزارش می دهد.