وی تأکید می ورزدکه این نظام بربنیاد اراده و خواست مردم افغانستان به میان آمده است.

درهمین حال رییس جمهور افزود که خطوط اساسی دولت آماده شده است و تا دوهفته دیگربرای تصویب به مجلس نماینده گان فرستاده خواهد شد.

سال دوم دورشانزده هم شورای ملی با حضور رییس جمهور کرزی شماری ازاعضای کابینه، نماینده گان کشورهای خارجی ونماینده گان هردومجلس گشایش یافت.

حامد کرزی گفت: «افغانستان، آزمایشگاۀ سیاسی، لابراتوار بیگانه گان نیست که درهرچند سال یکبارنظام ویا ساختارسیاسی دیگر و تازۀ را در آن به آزایش بگذارند. یکی از مشکلات اساسی درسیروتکامل احتماعی و سیاسی ما، عدم تداوم دررشد و قوام نظام سیاسی ونهاد های مربوط به آن است.»

نمایندۀ مردم کابل در مجلس نماینده گان، حاجی محمد محقق گفت: «نظام پارلمانی عوض نظام ریاستی درهمین چوکات قانون اساسی، طالبان هم مخالف و آقای کرزی هم. این شباحت فکری این دوجریان سیاسی را می رساند. طالبان چیزی دیگری را می خواهد، امارت اسلامی را و آقای کرزی هم، همین حرج و مرج را.»

رییس جمهور ازنماینده گان مجلس می خواهد که در بارۀ خطوط اساسی دولت بادرنظر داشت منافع ملی داوری کنند وی تاکید می ورزد که همکاری نماینده گان با توجه به مسؤولیت ها و صلاحیت های قانونی در تصویب خطوط اساسی دولت یک نیاز جدی است.

ازسویی هم رییس مجلس نماینده گان گفت است که نماینده گان سال دوم دورشانزده هم شورای ملی را در حالی آغاز می کند که مردم با چالش های بسیارجدی روبه روهستند.

رییس مجلس نماینده گان،عبدالرووف ابراهیمی گفت: «شورای ملی افغانستان، سال تقنینی خود را درشرایط آغاز می کند که کشور ما، چالش های بزرگ را درپیش رو دارد. تهدید تروریزم به قوت باقی ست، که هر روز ازاین ملت مضلوم ما قربانی می گیرد، سرپیچی ازقانون، فساد اداری و کشت و قاچاق مواد مخدر درکشور همچنان ادامه دارد.»

رییس جمهور افزود که پس از سال دو هزارو چهارده میلادی مسؤولیت ها کاملا به افغانان سپرده خواهد شد و حکومت می کوشد که اصلاحات را در تمامی اداره های دولتی به میان آرد.

رییس جمهور می افزاید که باید درنظام اقتصاد بازارنیزاصلاحات به میان آید تاکه حکومت بتواند مواد را شماری از بازارگانان درانحصار واحتکارشان می آورند، جلوگیری کند.