سخنگوی آیسف، چنرال کاستین جکوبسن روز شنبه ازیافتن راه های بدیل برای انتقال مواد تدارکاتی این نیروها به افغانستان خبرداد.

سخنگوی آیسف هشدارمی دهد که بسته بودن راه های تدارکاتی ناتوازسوی پاکستان، اقتصاد این کشور را نیزبا چالش هایی روبه روخواهد ساخت.

آیسف یکباردیگرتأکید می روزد که بسته بودن راه های تدارکاتی ناتوازسوی پاکستان هیچ اثری برادامۀ مأموریت این نیروها درافغانستان نخواهد گذاشت.


جنرال کاستین جکوبسن به طلوع نیوز گفت: « ازدوماه بدین سوراه های تدارکاتی ناتوازخاک پاکستان بسته شده اند، ما تنها درهفته های نُخست با چالش هایی روبه روبودیم، اکنون آن روزها سپری شده اند. آیسف نظام تدارکاتی اش را تغییرداد واکنون وضعیت تدارکاتی ما مصوون است.»

وزارت دفاع ایالات متحد امریکا، لیون پنیتا نیزبرای نُخستین بارگفته است که دریک ماه درحدود ۱۰۴ میلیون دالر برای مصارف انتقال مواد تدارکاتی ناتوبه همسایه گان شمالی افغانستان می پردازد که با این حساب این رقم در حدود 90 ملیون دالر بیشتر ازهزینه یی است که امریکا از راه پاکستان می پردازد.

سخنگوی آیسف افزود: « آنچه روشن است اینست که استفاده از راه های درازترتدارکاتی معنی هزینۀ بیشتررا دارد. زیرا انتقال این گونه تدارکات به حمل ونقل هوایی وابسته است، اما این موضوع هیچ اثربدی برنظام تدارکاتی ما نداشته است.»

پس ازحمله چرخبال های ناتو درنومبر سال گذشته که در آن ۲۴ سرباز پاکستانی کشته شدند، پاکستان راه تدارکاتی ناتو را به خاک افغانستان، بست.

از این رویداد حدود دوماه می گذرد، اما تاکنون پاکستان تا این راه را به روی مواد تدارکاتی ناتودرافغانستان بازکند.


اخیرأ یک مقام پاکستانی به رویترز گفته است که قرار است تا دولت آن کشور مسیر اکمالاتی ناتو را در آیندۀ نزدیک دو باره باز کند.


این مقام پاکستانی گفته است که حکومت کشورش بر کالاهای ناتو که از خاک آن کشور می گذرد، مالیه وضع خواهد کرد.


این مقام امنیتی پاکستان زمان دقیق باز شدن مرز را افشا نکرد.


این مقام پاکستانی گفته است که اقدام های برای عادی شدن روابط میان دو کشور روی دست گرفته شده است، اما مواردی جدی تری باید در نظر گرفته شوند.