مجلس نمایندگان افغانستان در یک رأی‌گیری علنی نعمت‌الله غفاری را به عنوان نائب دوم رئیس مجلس انتخاب کرد.

در این رأی‌گیری ۱۲۶ عضو مجلس حضور داشتند و از آن جمله تنها چهار تن رای مخالف دادند.

روز شنبه، ۲۲ دلو/بهمن، در رأی‌گیری به همین منظور با شرکت آقای غفاری و محمدعارف شاه‌جهان برگزار شد و هیچ‌کدام رأی کافی برای احراز این سمت به دست نیاوردند.

در نهایت، آقای شاه‌جهان از شرکت در دور بعدی رأی‌گیری منصرف شد و شمار زیادی از اعضای مجلس خواستار برگزاری رأی‌گیری علنی در این مورد شدند.

در رأی‌گیری سری، شمار قابل توجهی از نمایندگان به صندوق رأی‌گیری برگه‌های رأی سفید و باطل‌شده می‌انداختند و در نتیجه، نامزدها موفق به کسب بیش از پنجاه درصد آرای اعضای حاضر در مجلس نمی‌شدند.

براساس قانون، تنها کسانی در انتخابات داخلی مجلس به عضویت هیات‌رئیسه انتخاب می‌شوند که موفق به کسب بیش از پنجاه درصد آرای اعضای حاضر در مجلس شوند.

با انتخاب آقای غفاری به عنوان نائب دوم مجلس، تعداد اعضای هیات رئیسه مجلس تکمیل شده و تنش‌های بیست روزه در مجلس در این مورد هم پایان یافته است.

پس از آغاز سال دوم کاری مجلس در اول دلو، سه دور انتخابات سه مرحله‌ای برای انتخاب نائب دوم مجلس برگزار شد و این امر باعث انتقادهای زیادی علیه مجلس در محافل سیاسی و رسانه‌ای شده بود.

نعمت‌الله غفاری نماینده ولایت هلمند است و در مجلس گذشته هم به نمایندگی از این ولایت در مجلس نمایندگان حضور داشت

مجلس نمایندگان افغانستان در یک رأی‌گیری علنی نعمت‌الله غفاری را به عنوان نائب دوم رئیس مجلس انتخاب کرد.

در این رأی‌گیری ۱۲۶ عضو مجلس حضور داشتند و از آن جمله تنها چهار تن رای مخالف دادند.

روز شنبه، ۲۲ دلو/بهمن، در رأی‌گیری به همین منظور با شرکت آقای غفاری و محمدعارف شاه‌جهان برگزار شد و هیچ‌کدام رأی کافی برای احراز این سمت به دست نیاوردند.

در نهایت، آقای شاه‌جهان از شرکت در دور بعدی رأی‌گیری منصرف شد و شمار زیادی از اعضای مجلس خواستار برگزاری رأی‌گیری علنی در این مورد شدند.

در رأی‌گیری سری، شمار قابل توجهی از نمایندگان به صندوق رأی‌گیری برگه‌های رأی سفید و باطل‌شده می‌انداختند و در نتیجه، نامزدها موفق به کسب بیش از پنجاه درصد آرای اعضای حاضر در مجلس نمی‌شدند.

براساس قانون، تنها کسانی در انتخابات داخلی مجلس به عضویت هیات‌رئیسه انتخاب می‌شوند که موفق به کسب بیش از پنجاه درصد آرای اعضای حاضر در مجلس شوند.

با انتخاب آقای غفاری به عنوان نائب دوم مجلس، تعداد اعضای هیات رئیسه مجلس تکمیل شده و تنش‌های بیست روزه در مجلس در این مورد هم پایان یافته است.

پس از آغاز سال دوم کاری مجلس در اول دلو، سه دور انتخابات سه مرحله‌ای برای انتخاب نائب دوم مجلس برگزار شد و این امر باعث انتقادهای زیادی علیه مجلس در محافل سیاسی و رسانه‌ای شده بود.

نعمت‌الله غفاری نماینده ولایت هلمند است و در مجلس گذشته هم به نمایندگی از این ولایت در مجلس نمایندگان حضور داشت