خبر ها - افغانستان


پایان یافتن اعتصاب غذایی یک عضوی مجلس نماینده گان

دوشنبه ۲۰ سنبله ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۲۶ نوشته شده توسط Sharif Amiry

چند ساعت پس از آغاز اعتصاب غذایی عضومجلس نماینده گان،بکتاش سیاوش، به روز دوشنبه رییس مجلس نماینده گان پذیرفت که تمامی سانسورها دربرابرتصویربرداری ها ازمیان برداشته خواهد شد.

از سوی دیگر رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده گان به خبرنگاران وآقای سیاوش هشدارداده است که آنان را به جرم تحریک به هرج ومرج به دادستانی کل کشورمعرفی خواهد کرد.

این در حالی ست که حضوررسانه ها درداخل مجلس وحل معضل سانسوریکی ازخواست های بنیادین خبرنگاران وآقای سیاوش بوده است.

این در حالی ست که اعتراض های خبرنگاران دربارۀ ادامه سانسورازسوی دبیرخانه مجلس نماینده گان یکباردیگربالا می گیرد-اعتراض هایی که برخی ازنماینده گان مجلس نیزازآن پشتیبانی می کنند.

قراربود به این معضل تا روز دوشنبه رسیده گی شود، اما به نظرمی رسد که ادامه سانسورازسوی دبیرخانه مجلس همچنان ادامه دارد.

عضوی مجلس نماینده گان، کمال ناصراصولی گفت:« اطمینان می دهم که به این همه مشکل ها رسیده گی خواهد شد

اما پیشنهادات خبرنگاران خشم رییس دبیرخانه مجلس را برانگیخت حتی که کاربه احتمال معرفی برخی ازنماینده گان وخبرنگاران به لوی سارنوالی کشانیده شد.

رییس دبیرخانۀ مجلس نماینده گان،خدای نظرنصرت گفته است که:« به جرم تحریک شما را به لوی سارنوالی معرفی می کنم

درهمین حال عضوی مجلس نماینده گان، بکتاش سیاوش گفته است که:« تا هنگامی که به خواست های خبرنگاران رسیده گی نشود وسانسورمتوقف نشود به اعتصاب خود ادامه می دهم

سرانجام این نماینده مجلس درنزدیک به دروازه ورودی مجلس نماینده گان برای متوقف شدن سانسورازسوی دبیرخانۀ مجلس نماینده گان به اعتصاب غذایی می نشیند.

اما این اعتصاب غذایی دیری به درازا نکشید وپس ازدرحدود چهارساعت رییس مجلس نماینده گان پذیرفت که تمامی سانسورها دربرابرتصویربرداری ها ازمیان برداشته خواهد شد.

این در حالی ست که آزادی بیان یکی ازدست آورد های مهم دولت افغانستان درده سال گذشته گفته شده است وبه نظرمی رسد که به میان آمدن سانسورمی تواند به این همه دست آورد ها نقطه پایان بگذارد.