امروز صد ها تن در شهر کابل بر ضد فساد ادارى ،آلودگى محیط زیست و اعلان حمایت از نیروهاى امنیتى، راهپیمایى نمودند.