مقام های محلی در شهر لاهور پاکستان تایید کرده اند که سربجت سنگ، از جاسوسان هندوستان بعد از بیست و سه سال حبس، در زندان این شهر، وفات کرده است.گفته می شود که آقای بجت سنگ، توسط شماری از زندانیان در محبس شهر لاهور با ضربات چاقو و سنگ، مورد حمله قرار گرفته به شدت زخمی شده بود. پولیس شهر لاهور ...

یک جاسوس هندوستان پس از بیست و سه سال حبس در زندان شهر لاهور پاکستان، وفات کرد