بر اساس گفته های مسؤولان روزنامه های هشت صبح و آرمان ملی، اولی به دلیل نشر گزارشی زیر عنوانیافته های هشت صبح: معادن افغانستان تاراج می شوندکه در شمارۀ 1616 مؤرخ 11 حمل 1392خورشیدی در این روز نامه به نشر رسیده است و دومی به دلیل نشر خبری زیر عنوان"بیست کیلو طلای سفید از فرود گاه کابل به طور قاچاق کشیده شده" که در یکی از شماره های منتشرۀ جدی سال 1391،چاپ شده، مورد بازجویی قرار گرفته اند.

مدیر مسؤول روزنامۀ آرمان ملی در پی راجع شدن  شکایت مسؤولان بخش های مختلف فرودگاه کابل، از سوی "کمیسیون رسیده گی به تخطی ها و شکایات رسانه ییبه لوی سارنوالی و مدیر مسؤولروزنامۀ هشت صبح بر مبنای شکایت وزیر معادن، از سوی لوى سارنوالی مورد جلب و باز جویی قرار گرفته اند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، حکم جلب و باز جویی هر دو مدیر مسؤول را بر خلاف احکام صریح قانون رسانه های همه گانی می داند.

بر مبنای حکم مادۀ چهل و سوم قانون نافذ رسانه های همه گانی، رسیده گی به شکایت از یک رسانه در گام نخست وظیفۀ "کمیسیون رسانه های همه گانی" است و در صورتی که قضیه جنبۀ جرمی داشته باشد، همین کمیسیون(کمیسیون رسانه های همه گانی) می تواند چنین قضیه هایی را به مراجع عدلی و قضایی راجع کند.

در هر دو قضیۀ مربوط به  روز نامه های هشت صبح و آرمان ملی، این روند قانونی به انجام نرسیده است و نمی توانسته انجام شود؛ چون از نظر قانونی مانع دارد.

وزارت اطلاعات و فرهنگ با وجود گذشت نزدیک به چهار سال از انفاذ قانون رسانه های همه گانی، هنوز حاضر به تشکیل کمیسیون رسانه های همه گانی نشده و در واقع، شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ مانع ایجاد این کمیسیون است.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان از لوی سارنوالی کشور جداً تقاضا دارد که:

- هر دو قضیه را از دایرۀ پیگرد قانونی خارج سازند و از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخواهند که در گام نخست این قضایا از سوی کمیسیون رسانه های همه گانی پیگیری شود.

- مسؤولان لوی سارنوالی کشور نباید اجازه دهند که روند پیگیری قانونی این قضایا، زیر اعمال نفوذ و فشار مقامات حکومتی قرار گیرد.

- دوسیه های مورد نظر روزنامه های آرمان ملی و هشت صبح را، حفظ  کنند.

اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان همچنان از شورای ملی و ریاست جمهوری کشور می طلبد که جلو خود سری ها و بی قانونی های وزارت اطلاعات و فرهنگ را گرفته و به مسؤولان لوی سارنوالی، هدایت بدهند که از پیگیری این دو قضیه، خود داری نمایند.

شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان