وقتی نام کلیکهارلم به میان می آید، بعضی به یاد موسیقی جَز و بلوز می افتند. خیلی‌ها هم قیام مدنی سیاهان آمریکا در دهه های ۶۰ و ۷۰ میلادی را با نام این محله نیویورک تداعی می کنند. محله ای که زمانی پایتخت تهیدستان و اقلیت های نژادی محسوب می شد.

در دهه‌های اخیر، همجواری این محله قدیمی باکلیکدانشگاه کلمبیا که یکی از معتبرترین دانشگاههای جهان است، رنگ و روی هارلم را رونقی جدید بخشیده. همزمان مهاجرت هنرمندان و دگر اندیشان به این محله باعث شده تا بساز و بفروش‌ها و بانک‌ها هم روی خوش به هارلم نشان دهند. آخرین شوک مثبت به محله شاید تاسیس دفتر شخصی کلیکبیل کلینتون، رئیس جمهوری سابق آمریکا در این منطقه باشد که توجه بسیاری را دوباره به هارلم جذب کرده است.